Informacje o domu

Środowiskowy Dom Samopomocy ” Na Skarpie”, zwany dalej Domem, działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 • Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,
 • Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie.

Ważne informacje o naszym Domu

 • Dom jest ośrodkiem wsparcia tzn. placówką pobytu dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych  oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (dom typu AB), wymagających wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego zmierzającego do osiągnięcia  poprawy jakości życia i powstrzymywania postępującej regresji.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrzesińskiego.
 • Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok kalendarzowy przez Kierownika Domu.
 • Działalność Domu jest finansowana w zakresie zadań zleconych w ramach dotacji celowych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” zlokalizowany jest pod adresem: Gozdowo nr 59, 62-300 Września.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-16:00.
 • Dom dysponuje 37 miejscami pobytu dziennego.

Aby się dostać do naszego Domu

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” następuje na podstawie decyzji administracyjnej Starosty lub z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
wydanej  w oparciu o dokumenty złożone przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.
Odpłatność za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” regulują przepisy ustawy
o pomocy społecznej.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” nie są przyjmowane osoby które:

 • ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki pielęgniarskiej,
 • nie są zdolne do samodzielnego zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych.

Kierownik Domu może zwrócić się o uchylenie decyzji kierującej w przypadku, gdy uczestnik:

 • zagraża zdrowiu i życiu własnemu i innych osób,
 • nie przestrzega regulaminu Domu.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” świadczy usługi:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 4. poradnictwo psychologiczne,
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 7. niezbędną opiekę,
 8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 9. zajęcia rewalidacyjne,
 10. codzienny gorący posiłek spożywany przez uczestników,
 11. usługi transportowe polegające na dowożeniu uczestników na zajęcia oraz dowożeniu po zakończonych zajęciach do domu ( w miarę posiadanych środków finansowych),
 12. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa
  w warsztatach terapii zajęciowej zakładzie aktywności zawodowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
 13. terapię zajęciową odbywającą się w następujących pracowniach:
 • krawieckiej,
 • komputerowej,
 • gospodarstwa domowego,
 • plastyczno – introligatorskiej,
 • stolarsko – ogrodniczej,
 • rękodzieła artystycznego.

Do zadań ŚDS „Na Skarpie” należy:

 1. Odciążenie rodziców i opiekunów od całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną,
 2. Podejmowanie działań przygotowujących środowisko rodzinne
  i społeczność lokalną do integracji z uczestnikami Domu poprzez:
  • kontakt z rodzicami/opiekunami uczestników,
  • imprezy integracyjne organizowane na terenie Domu,
 3. Dążenie do stabilizacji psychicznej, podtrzymywanie efektów terapeutycznych oraz zapobieganie nawrotom choroby u osób, które przeszły cykl leczenia psychiatrycznego poprzez:
  • stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań,
  • stworzenie możliwości samorealizacji w czasie wolnym,
  • pomoc w stosowaniu zaleceń terapeutycznych,
  • umożliwienie uczestnikom kontaktu z psychiatrą i innymi specjalistami.
 4. Usamodzielnienie uczestników poprzez:
  • rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
   w środowisku społecznym z pomocą różnego rodzaju treningów
   i warsztatów terapii,
  • organizowanie wyjść poza teren Domu.
Skip to content