Dostępność

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie”  https://sdsnaskarpie.pl/.

Data publikacji strony: 2010-04-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Brak opisów alternatywnych dla grafik i zdjęć. Dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej, a poprawienie dostępności wiązało by się z nadmiernym obciążeniem instytucji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 500006883. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” posiada dwa wejścia, w tym jedno na poziomie gruntu, które jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem znajduje się parking, brak oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się schody, które są wyposażone w krzesełko przyschodowe, co umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo między piętrami. Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest dostosowany dla osób z wadami słuchu oraz wzroku. Tablica informacyjna oraz tabliczki przy pomieszczeniach spełniają warunki dostępności.

Skip to content